An Scéim um Ráthaíocht Dliteanas Incháilithe

Maidir leis an Scéim

Rinneadh an Scéim um Fhorais Chreidmheasa (Ráthaíocht Dliteanas Incháilithe) 2009 (an “Scéim RDI”) de bhun Alt 6(4) den Acht um Fhorais Chreidmheasa (Tacaíocht Airgeadais) 2008 agus tháinig sé i bhfeidhm ar an 9 Nollaig 2009. Forálann an Scéim RDI do ráthaíocht Stáit gan choinníoll agus neamh-inchúlghairthe do dhliteanais incháilithe áirithe (taiscí san áireamh) suas le cúig bliana in aibíocht arna dtabhú ag forais rannpháirteacha ón dáta ar tháinig siad isteach sa scéim go dtí dúnadh na scéime de réir téarmaí agus coinníollacha áirithe. Cheap an tAire Airgeadais GBCN mar Oibreoir na Scéime RDI.

Ar an 26 Feabhra 2013 d’fhógair an tAire Airgeadais dúnadh na Scéime RDI do gach dliteanas nua ó mheán oíche ar an 28 Márta 2013. I ndiaidh an dáta sin, ní ráthófar aon dliteanas nua faoin Scéim. Ní bhaineann sé sin le haon dliteanais a bhí ráthaithe cheana féin amhail an 28 Márta 2013.

Is iad na forais atá rannpháirteach sa Scéim RDI ná forais chreidmheasa nó fochuideachtaí d’fhorais chreidmheasa atá faofa ag an Aire Airgeadais. Tá gach foras rannpháirteach faoi cheangal ag téarmaí na Scéime RDI, Rialacha na Scéime RDI san áireamh (417 KB, PDF format). Is é an tAire ráthóir gach dliteanais ráthaithe de chuid foras rannpháirteach, faoi réir théarmaí agus choinníollacha na Scéime RDI, na Rialacha agus Chomhaontuithe na Scéime RDI a rinne gach foras rannpháirteach. Tá liosta d’fhorais rannpháirteacha ar fáil ag Forais Rannpháirteacha.

Áirítear ar dhliteanais incháilithe is féidir a ráthú faoin Scéim:

  • deimhnithe taisce neamhurraithe sinsearacha;
  • páipéar tráchtála neamhurraithe sinsearach;
  • bannaí agus nótaí neamhurraithe sinsearacha eile; agus
  • taiscí os cionn theorainn €100,000 na Scéime Ráthaíochta Taiscí nó taiscí nach gcáilíonn le haghaidh cosaint faoin Scéim Ráthaíochta Taiscí.

Chomh maith leis sin, is féidir le forais rannpháirteacha deimhniú ráthaíochta a fháil le haghaidh clár iomlán eisiúna fiachais. Tabharfar ráthaíocht do gach urrús incháilithe a eiseofar faoi chlár ráthaithe. Tá liosta de dheimhnithe ráthaíochta ar fáil ag Dliteanais Chumhdaithe.

Méid gan Íoc

€3.2 billiún an méid iomlán a bhí ráthaithe faoin Scéim ag deireadh mhí na Nollag 2015.

Má tá tuilleadh eolais maidir le Maoiniú agus Bainistiú Fiachais uait i mBéarla, cliceáil anseo le do thoil.