Ciste na gCuntas Díomhaoin

Faoi na hAchtanna um Chuntais Dhíomhaoine 2001-2012 agus faoin Acht um Polasaithe Árachais Saoil Neamhéilithe 2003, íoctar leis an Stát gach bliain iarmhéidenna ar chuntais dhíomhaoine le bainc, le cumainn foirgníochta agus leis An Post agus glanluach ina airgead polasaithe árachais saoil áirithe. Íoctar na hiarmhéideanna ar chuntais dhíomhaoine isteach i gCiste na gCuntas Díomhaoin, ciste a bhainistíonn GBCN. Ina theannta sin, is féidir airgead ó Chuntas Taisce Chiste na nEastát Díthiomnach a íoc isteach sa Chiste freisin ach treoir a fháil ón Aire Airgeadais.

Is é an ghnáth-thréimhse chun díomhaointeas a chinneadh ná 15 bliana ón idirbheart deireanach a thionscain an custaiméir. I gcás polasaithe árachais saoil le téarma sonraithe, cúig bliana ó dheireadh an téarma sin atá i gceist. Ráthaítear leis an reachtaíocht ceart sealbhóirí cuntais chun a gcuid airgid a aiséileamh am ar bith agus foráiltear freisin do scéim trína n-íoctar amach cistí nach dócha go n-aiséileofar iad, chun críche carthanachta nó leas na sochaí nó an phobail.

Éilimh i ndáil le Cuntas Díomhaoin

Má chuir d’institiúid ar an eolas thú go bhfuil cistí díomhaoine agat i mbrainse de bhanc, de chumann foirgníochta nó de An Post, nó má cheapann tú go bhfuil cistí den sórt sin agat, ba chóir duit dul i dteagmháil leis an institiúid atá i gceist agus an Fhoirm Éilimh um Chuntas Díomhaoin a líonadh isteach.

Má chuir do chuideachta árachais saoil in iúl duit go bhfuil polasaí árachais saoil neamhéililthe agat, nó má cheapann tú go bhfuil polasaí den sórt sin agat, ba chóir duit dul i dteagmháil leis an gcuideachta atá i gceist agus an Fhoirm Fiosrúcháin um Polasaí Árachais Saoil Neamhéilithe a líonadh isteach.

Má tá tuilleadh eolais maidir le Maoiniú agus Bainistiú Fiachais uait i mBéarla, cliceáil anseo le do thoil.