Réimsí Gnó

Bainistíonn GBCN réimse sócmhainní agus dliteanas poiblí. Áirítear orthu sin:

Maoiniú agus Bainistiú Fiachais

Tá GBCN freagrach as iasachtaí a fháil thar ceann an Rialtais agus as an bhFiachas Náisiúnta a bhainistiú d’fhonn leachtacht a chinntiú don Státchiste agus d’fhonn an t-ualach úis a íoslaghdú sa mheántéarma.

An Ghníomhaireacht um Éilimh ar an Stát

Agus é ag feidhmiú mar an Ghníomhaireacht um Éilimh ar an Stát, bainistíonn GBCN éilimh maidir le díobháil phearsanta, damáiste do mhaoin agus faillí chliniciúil a dhéantar i gcoinne údaráis Stáit áirithe, airí Rialtais agus fiontair shláinte san áireamh. Chomh maith leis sin, tá cúram bainistíochta riosca air, agus tugann sé comhairle agus cuidiú d’údaráis Stáit lena neamhchosaint ar éilimh a laghdú a mhéid is féidir.

RÉnua

Is é cuspóir RÉnua ná ionad tiomnaithe um shaineolas airgeadais chorparáidigh a chur ar fáil don Rialtas agus cur chuige tráchtála a ghlacadh i leith maoirseacht cuideachtaí Stáit áirithe. Áirítear air sin comhairle a chur ar fáil maidir le rialachas na gcuideachtaí Stáit agus an chaoi a n-oibríonn siad ó thaobh airgeadais agus tráchtála faoi seach, lena n-áirítear an ráta ionchais toraidh ar chaipiteal agus beartas um dhíbhinn chuí. Ina theannta sin, féadfaidh RÉnua, i gcomhairle leis an Aire ábhartha, tograí a fhorbairt le haghaidh infheistíocht in earnálacha an fhuinnimh, an uisce, na teileachumarsáide agus na foraoiseachta chun tacú le gníomhaíocht gheilleagrach agus le fostaíocht.

An Ciste Infheistíochta Straitéisí d’Éirinn

Rialaíonn agus bainistíonn GBCN an Ciste Infheistíochta Straitéisí d’Éirinn (CISÉ) a bunaíodh ar an 22 Nollaig 2014 agus sainordú reachtúil aige infheistiú ar bhonn tráchtála ar bhealach a cheapfar chun tacú le gníomhaíocht gheilleagrach agus le fostaíocht sa Stát. Is é an Cúlchiste Náisiúnta Pinsean réamhtheachtaí an CISÉ. €8.0 billiún an luach a bhí ar “Phunann Lánroghnach” an CISÉ, a infheistíonn ar aon dul leis an sainordú atá leagtha amach thuas, amhail an 30 Meitheamh 2016. €13.3 billiún an luach a bhí ar “Phunann Threoraithe” an CISÉ (infheistíochtaí beartais phoiblí arna ndéanamh faoi threoir an Aire Airgeadais).

An Ghníomhaireacht Airgeadais d’Fhorbairt Náisiúnta

Is í an Ghníomhaireacht Airgeadais d’Fhorbairt Náisiúnta an comhairleoir reachtúil airgeadais ag údaráis Stáit maidir le gach tionscadal infheistíochta poiblí lena mbaineann luach caipitiúil is mó ná €20 milliún. Tá lánfhreagracht uirthi freisin as soláthar agus seachadadh tionscadal Comhpháirtíochta Príobháidí Poiblí in earnálacha seachas iompar agus na húdaráis áitiúla. Cuireann sí a cuid feidhmeanna i gcrích trí GBCN.

Chomh maith leis sin, cuireann GBCN baill foirne agus seirbhísí tacaíochta gnó ar fáil do:

An Ghníomhaireacht Náisiúnta um Bainistíocht Sócmhainní

Bunaíodh an Ghníomhaireacht Náisiúnta um Bainistíocht Sócmhainní sa bhliain 2009 mar chuid de raon beart a thug an Rialtas isteach chun inmharthanacht roinnt institiúidí airgeadais a bhfuil tábhacht shistéamach leo a chosaint. Tá sócmhainní iasachta áirithe sealbhaithe aici (talamh agus forbairt agus iasachtaí gaolmhara) mar mhalairt ar urrúis atá ráthaithe ag an Rialtas agus a tugadh go díreach do na hinstitiúidí. Is é a sainordú ná sócmhainní sealbhaithe a bhainistiú sa chaoi is go mbainfear amach an toradh airgeadais is fearr don Stát. Sannann GBCN baill foirne don Ghníomhaireacht Náisiúnta um Bainistíocht Sócmhainní agus cuireann seirbhísí gnó agus tacaíochta ar fáil di.

Corparáid Baincéireachta Straitéisí na hÉireann

Is cuideachta nua í Corparáid Baincéireachta Straitéisí na hÉireann a bunaíodh in 2014 chun leas a bhaint as foinsí maoiniúcháin náisiúnta agus idirnáisiúnta chun críche creidmheas ar chostas íseal a chur ar fáil do ghnóthais bheaga agus mheánmhéide na hÉireann. Cuirfear creidmheas ar fáil trí institiúidí a thugann iasachtaí ar aghaidh, agus tabharfaidh siadsan iasachtaí go díreach do ghnóthais bheaga agus mheánmhéide. Cuireadh maoiniú ar fáil do Chorparáid Baincéireachta Straitéisí na hÉireann ó KfW (Banc Forbartha Stáit na Gearmáine), ón mBanc Eorpach Infheistíochta agus ón gCiste Infheistíochta Straitéisí d’Éirinn.