Skip to content

"Sócmhainní poiblí agus dliteanais phoiblí a bhainistiú go stuama ar bhonn tráchtála”

Cuireann Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta (GBCN) réimse seirbhísí bainistíochta sócmhainní agus dliteanas ar fáil don Rialtas. Áirítear ar na seirbhísí sin iasachtaí a fháil thar ceann an Rialtais agus an Fiachas Náisiúnta a bhainistiú, an Ghníomhaireacht um Éilimh ar an Stát, NewERA (an tÚdarás um Gheilleagar Nua agus um Théarnamh), an Ciste Infheistíochta Straitéisí d’Éirinn agus an Ghníomhaireacht Náisiúnta Forbartha Airgeadais. Chomh maith leis sin, sannann GBCN baill foirne don Ghníomhaireacht Náisiúnta um Bainistíocht Sócmhainní agus do Chorparáid Baincéireachta Straitéisí na hÉireann agus cuireann seirbhísí agus córais ghnó agus tacaíochta ar fáil dóibh.

 

Tá Scéim Teanga ullmhaithe ag GBCN, scéim a d’iarr an tAire Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta faoi Alt 11 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003. Gealltar inár scéim go gcuirfear leathanaigh áirithe dár suíomh gréasáin ar fáil i nGaeilge. Tá na leathanaigh sin, agus ábhar breise atá ar fáil i nGaeilge, leagtha amach thíos.


Image of euro coin

Maoiniú agus Bainistiú Fiachais

Tá GBCN freagrach as iasachtaí a fháil thar ceann an Rialtais agus as an bhFiachas Náisiúnta a bhainistiú.

Image of abstract blue background

NewERA

Agus é ag feidhmiú mar NewERA, cuireann GBCN ionad tiomnaithe um shaineolas airgeadais chorparáidigh ar fáil don Rialtas agus glacann sé cur chuige tráchtála i leith maoirseacht cuideachtaí Stáit áirithe.

Image of National Convention Centre, Dublin

An Ghníomhaireacht Airgeadais d’Fhorbairt Náisiúnta

Agus é ag feidhmiú mar an Ghníomhaireacht Airgeadais d’Fhorbairt Náisiúnta, is é GBCN an comhairleoir airgeadais reachtúil ag údaráis Stáit ar thionscadail infheistíochta poiblí. Chomh maith leis sin, soláthraíonn sé tionscadail CPP agus tugann chun críche iad.

Image of official building

An Ghníomhaireacht um Éilimh ar an Stát

Agus é ag feidhmiú mar an Ghníomhaireacht um Éilimh ar an Stát, bainistíonn GBCN éilimh áirithe i gcoinne an Stáit agus cabhraíonn sé le húdaráis Stáit ó thaobh a neamhchosaint ar éilimh a choinneáil chomh híseal agus is féidir.

Image of stock market chart

An Ciste Infheistíochta Straitéisí d’Éirinn

Rialaíonn agus bainistíonn GBCN an Ciste Infheistíochta Straitéisí d’Éirinn a infheistíonn ar bhonn tráchtála ar bhealach a cheaptar chun tacú le fás geilleagrach agus le fostaíocht in Éirinn.

Image of office building

An Ghníomhaireacht Náisiúnta um Bainistíocht Sócmhainní

Cuireann GBCN baill foirne agus seirbhísí tacaíochta gnó ar fáil don Ghníomhaireacht Náisiúnta um Bainistíocht Sócmhainní.