RÉnua

RÉnua

Cuireann an tÚdarás um Gheilleagar Nua agus um Théarnamh (RÉnua) comhairle airgeadais agus tráchtála ar fáil d’Airí Rialtais agus do Ranna Rialtais maidir le cuideachtaí Stáit ar fud réimse earnálacha. Ainmnítear na cuideachtaí sin do RÉnua faoi reachtaíocht nó cuireann RÉnua comhairle ar fáil do na hAirí Rialtais ábhartha agus do na Ranna Rialtais ábhartha trí chomhaontú. I measc na gcuideachtaí a ainmnítear do RÉnua, tá: An Post, Bord na Móna, CIÉ (lena n-áiritear Bus Átha Cliath, Bus Éireann agus Iarnród Éireann), Coillte, daa cpt, Comhlacht Chalafort Átha Cliath, EirGrid cpt, Ervia (lena n-áirítear Líonraí Gáis Éireann), BSL, Údarás Eitlíochta na hÉireann, Uisce Éireann, Cuideachta Cuain Chorcaí, Cuan Phort Láirge, Cuideachta Phort na Sionainne agus Fhainge agus Grúpa na Sionainne cpt (“Comhlachtaí Ainmnithe” a thugtar ar na cuideachtaí sin le chéile). Áirítear ar na cuideachtaí a dtugann RÉnua comhairle airgeadais agus tráchtála dóibh leis na hAirí agus na Ranna ábhartha ar bhonn leanúnach an Ghníomhaireacht Forbartha Talún, RTÉ agus Vhi.

Cuireann RÉnua seirbhísí comhairleach airgeadais agus tráchtála ar fáil i dtaca le húdaráis nó acmhainní Stáit, ach iad a iarradh ó Aire Rialtais.

I dteannta sin, oibríonn RÉnua le geallsealbhóirí ábhartha chun moltaí maidir le hinfheistíocht i gcúrsaí fuinnimh, teileachumarsáidí, uisce, foraoiseacht agus seirbhísí poist a fhorbairt, agus gníomhaíocht gheilleagrach agus fostaíocht a thacú. Le haghaidh eolas breise ar ghníomhaíochtaí RÉnua, féach le do thoil ar an pháirt a bhaineann le RÉnua sa Tuarascáil Bhliantúil 2019 an GBCN.

Is féidir athbhreithniú airgeadais bliantúil RÉnua ar na heintitis atá faoi úinéireacht an Stáit a fháil anseo.

Tá foireann lánaimseartha de 27 duine ag RÉnua le saineolas cuntasaíochta, achtúireach, tráchtála, eacnamaíochta agus airgeadais. Is é Andrew O’Flanagan, atá mar bhall den fhoireann ardbhainistíochta GBCN atá i gceannas ar an fhoireann.

NewERA designated bodies

níos mó

Useful Links

níos mó

Contact NewERA

níos mó