RÉnua

RÉnua

Cuireann an tÚdarás um Gheilleagar agus Téarnamh Nua (NewERA) comhairle airgeadais agus tráchtála ar fáil d’Airí agus do Ranna Rialtais maidir lena scaireanna i gcuideachtaí Stáit i raon earnálacha. Tá na cuideachtaí sin sannta do NewERA faoin reachtaíocht nó cuireann NewERA comhairle ar na hAirí agus ar Ranna Rialtais ábhartha trí chomhaontú.

Is iad seo a leanas na cuideachtaí atá sannta do NewERA: AirNav Ireland, An Post, Bord na Móna, CIÉ (lena n-áirítear Bus Átha Cliath, Bus Éireann agus Iarnród Éireann), Coillte, daa, Cuideachta Chalafort Bhaile Átha Cliath, EirGrid, Ervia (lena n-áirítear Líonraí Gáis Éireann), ESB, Údarás Eitlíochta na hÉireann, Cuideachta Chalafort Chorcaí, Calafort Phort Láirge, RTÉ, Cuideachta Phort na Sionainne & Fhainge, Grúpa Aerfort na Sionainne, TG4, Uisce Éireann agus Vhi (tugtar na “Comhlachtaí Ainmnithe” ar an ngrúpa cuideachtaí seo go léir). Soláthraíonn NewERA freisin, trí chomhaontú, comhairle airgeadais agus tráchtála leanúnach d'Airí agus do Ranna ábhartha maidir leis an nGníomhaireacht Forbartha Talún (LDA).

Ar iarratas ó Aire Rialtais, soláthraíonn NewERA seirbhísí comhairleacha airgeadais agus tráchtála freisin maidir le comhlachtaí nó sócmhainní Stáit eile. Ina theannta sin, féadfaidh NewERA oibriú le Páirtithe Leasmhara ábhartha chun tograí a fhorbairt le haghaidh infheistíochta in earnálacha áirithe, chun tacú le gníomhaíocht eacnamaíoch agus le fostaíocht.

Le haghaidh tuilleadh faisnéise ar ghníomhaíochtaí NewERA, féach ar chuid NewERA i dTuarascáil Bhliantúil GBCN 2022.

Is féidir athbhreithniú airgeadais bliantúil NewERA ar na cuideachtaí faoi úinéireacht an Stáit a fháil anseo.

Tá Andrew O'Flanagan, Stiúrthóir NewERA agus an Ghníomhaireacht Náisiúnta Forbartha Airgeadais i gceannas ar NewERA. Tá Andrew ina bhall freisin d'Fhoireann Bainistíochta Feidhmiúcháin GBCN. Tá thart ar 30 ball foirne ar fhoireann NewERA, a bhfuil meascán de shaineolas cuntasaíochta, achtúireachta, tráchtála, geilleagair agus airgeadais acu.

NewERA designated bodies

níos mó

Useful Links

níos mó

Contact NewERA

níos mó