An Ciste Infheistíochta Straitéisí d’Éirinn

An Ciste Infheistíochta Straitéisí d’Éirinn

Is ciste forbartha ceannasach le sainordú ar leith é an Ciste Infheistíochta Straitéisí d’Éirinná bainistiú agus atá faoi smacht ag an Ghníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiunta (GBCN). Tá an Phunann Lánroghnach (€8 mbilliún ag deireadh mí Mheán Fómhair 2020) agus an Phunann Stiúrtha (€2.2 bhilliún ag deireadh mí Mheán Fómhair 2020) san CISE. Tá sainordú reachtúil ag an Phunann Lánroghnach chun infheistíocht a dhéanamh ar bhunús tráchtála ar bhealach atá deartha chun gníomhaíocht gheilleagrach agus fostaíocht in Éirinn a thacú. Ba é an Cúlchiste Náisiunta Pinsean (CNP) an eagaraíocht a bhí ann roimhe. Tá an Phunann Stiúrtha (infheistíochtaí beartais poiblí go bunúsacha in AIB agus Banc na hÉireann) fós ar siúl laistigh den CISE, faoi stiúir an Aire Airgeadais..

Tá tréimhse infheistíochta fada ag an CISE agus mar sin, is féidir leis seasamh mar fhoinse de chaipiteal fadtéarmach buan nó foighneach. Is féidir le caipiteal solúbtha an CISE dul in oiriúint agus a bheith freagrúil ar riachtanais chapitill de na gnólachtaí agus tionscadail i margadh na hÉireann.

I mí Iúil 2018, d’fhógair an tAire Airgeadais go mbeidh an CISE ag díriú iar Théamaí Tosaíochta a thugann tacaíocht do Thionscadal Éireann 2040; Forbairt Réigiúnach, Tithíocht, Gnólaíochtaí Dúchasacha, Athrú Aeráide agus earnálacha a bhfui dochar déanta ag an Bhreatimeacht dóibh.

I mí Bealtaine 2020, tar éis athbhreithniú ón Aire Airgeadais ar thacaíochtaí acmhainneachta do gheilleagar na hÉireann i rith paindéim Covid-19, bunaíodh Ciste Téarnaimh agus Cobhsú Poiblí (CTCP) ar luach €2.2 bhilliún. Cuireann an CTCP caipiteal cobhsaithe ar fáil chun a bheith mar áisitheoir do fhiontraíochtaí meáin inmharthana agus móra le deacrachtaí trádála nó leachtachta de bharr Covid-19. Tabharfaidh sé tacaíocht agus luathóidh sé téarnamh agus fás eacnamaíocha níos forleithne, le béim ar leith ar Théamaí Tosaíochta CISE.

Chomh maith leis sin déanfaidh CISE infheistíocht ar bhunús tráchtála i ngnólachtaí a meastar atá an- tábhachtach do chumas na hÉireann chun dul i ngleic go díreach leis an phaindéim, is é sin san earnáil sláinte. De réir an tsainordaithe atá ann agus an chur chuige chaipitil foighneach?? agus fadtéarmach, leanfaidh an CISE ar aghaidh ag tabhairt tacaíochta agus ag obair leis an phunann atá ann d’infheistíochtaí díreacha agus indíreacha agus chun tacaíocht a thabhairt do ghnólachtaí meánmmhéide agus cinn níos lú Éireannacha trí dhochar indíreach agus ardáin ciste cothromais, ar bealaí ríthábhachtacha iad san earnála fiontair agus FBM.

D’eolas breise ar an Chiste Infheistíochta Straitéisí d’Éirinn na hÉireann tabhair cuairt le do thoil ar www.isif.ie