Ráiteas ar Sreafaí Airgid

Punann
lánroghnach
1 Eanáir
2015 go dtí
31 Noll
€'m
Punann
lánroghnach
22 Noll
2014 go dtí
31 Noll
€'m
Punann faoi
threoir
1 Eanáir
2015 go dtí
31 Noll
€'m
Punann faoi
threoir
22 Noll
2014 go dtí
31 Noll
€'m
Iomlán
1 Eanáir
2015 go dtí
31 Noll
2015
€'m
Iomlán
22 Noll
2014 go dtí
31 Noll
2014
€'m
Sreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin
Ús a fuarthas 46 - - - 46 -
Athéilimh Chánach a fuarthas 1 - - - 1 -
Díbhinní a fuarthas 34 - 446 - 480 -
Ioncam eile a fuarthas 26 - - - 26 -
Fáltais ó dhíol infheistíochtaí 7,207 275 2,465 1,109 9,672 1,384
Ceannach infheistíochtaí (7,845) (93) - - (7,845) (93)
Comhthaobhacht glanairgid a fuarthas 15 - - - 15 -
Glanfháltais ó ghníomhaíochtaí díorthacha 0 - - - 0 -
Costais oibriúcháin íoctha (15) - - - (15) -
Glanairgead ó ghníomhaíochtaí oibríochta (531) 182 2,911 1,109 2,380 1,291
Sreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí maoiniúcháin
Aistriú idir punanna 280 - (280) - - -
Aistrithe (chuig) / ón Státchiste 335 - (3,500) - (3,165) -
Aistriú ón CNP 0 1,505 - - 0 1,505
Glanairgead ó ghníomhaíochtaí maoinithe 615 1,505 (3,780) - (3,165) 1,505
(Glanlaghdú)/glanmhéadú in airgead agus coibhéisí airgid 84 1,687 (869) 1,109 (785) 2,796
Airgead Tosaigh agus coibhéisí airgid 1,689 - 1,109 - 2,798 -
Tionchar luaineachtaí ráta malairte ar airgead tirim agus coibhéisí airgid thirim (42) 2 - - (42) 2
Airgead agus coibhéisí airgid deiridh 1,731 1,689 240 1,109 1,971 2,798